Archive

EXIF Daten Nikon

Name (Key) Tag (dec) Tag (hex) Type Beschreibung Format EXIF-NIKON-FAMILYID 2 Text EXIF-NIKON-QUALITY 3 Wert aus Liste EXIF-NIKON-COLORMODE 4 Wert aus Liste EXIF-NIKON-IMAGEADJUSTMENT 5 Wert aus Liste EXIF-NIKON-ISOSPEED 6 Wert aus Liste EXIF-NIKON-WHITEBALANCE 7 Wert aus Liste EXIF-NIKON-FOCUS 8...